Kursplan

Detta läromedel är avsett att kunna användas i ämnet Jiddisch som andraspråk, både i årskurserna 4-6 och 7-9. Läromedlet täcker ett eller två läsår, beroende på hur läraren väljer att lägga upp undervisningen. Läromedlet kan användas för självstudier, men bäst är att använda det som ett komplement till undervisning i grupp.

I menyn, under fliken Introduktion till varje tema, finns innehållet beskrivet. Innehållet är utformat utifrån delar av det centrala innehållet i kursplanen för Jiddisch som andraspråk för åk 4-6 och 7-9. Det hjälper  läraren att stämma av elevernas kunskaper så att kunskapskraven möts.